اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

برگه تقسیم ستون

برگه تقسیم ستون اجازه می دهد تا شما را به محاسبه تقسیم (خارج قسمت) از دو عدد، با استفاده از روش تقسیم ستون و یک برگه از تقسیم ستون.

دو عدد، سود سهام و تقسیم را وارد کنید.

تقسیم