اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرار ماشین حساب فرمول سرعت

فرار ماشین حساب فرمول سرعت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه سرعت فرار از یک شی، به آن نیاز دارید را به رایگان از میدان گرانشی یک سیاره در منظومه شمسی، و یا بدن عظیم با جرم تعریف شده و شعاع.

یک سیاره را انتخاب کنید و یا جرم و شعاع وارد کنید

  
سیاره:
سرعت فرار از زمین
فرار سرعت (سرعت کیهانی دوم) حداقل سرعت مورد نیاز برای یک شی برای فرار از میدان گرانشی یک سیاره و یا یک جرم سنگین است.
که در آن M - جرم این سیاره، R - شعاع این سیاره، G - جهانی ثابت گرانشی = 6.67408 × 10-11N*متر2/کیلوگرم2