اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

گاز ایده آل ماشین حساب معادله قانون

ایده آل قانون گاز ماشین حساب معادله اجازه می دهد تا شما را به محاسبه فشار، حجم، دما و مول گاز از معادله قانون گاز ایده آل.

محاسبه حجم، دما، فشار و یا مولکول های هشدار دهنده گاز

       
درجه حرارت:
فشار:
مولکول های هشدار دهنده: خال
در نتیجه:
قانون گاز ایده آل می گوید که محصول یک فشار و حجم گاز متناسب با محصول از درجه حرارت و جرم مولی گاز است: PV = NRT، که در آن P - فشار گاز، V - حجم گاز، N - جرم مولی گاز، T - درجه حرارت گاز، R - ثابت گاز جهانی = 8.314 Jouls/(مول*K)