اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب قانون بویل

ماشین حساب قانون بویل اجازه می دهد تا شما را به محاسبه حجم اولیه و نهایی و فشار گاز از قانون بویل است.

چه پارامتر از قانون بویل محاسبه

فشار اولیه (پی):
حجم اولیه (ششم):
فشار نهایی (PF):
در نتیجه:
محاسبه حجم نهایی
قانون بویل می گوید که حجم از توده داده شده از یک گاز ایده آل در دمای ثابت معکوس با فشار گاز متناسب است: Pi*Vi = Pf*VF، که در آن پی - فشار اولیه، VI - حجم اولیه، PF - فشار نهایی، VF - حجم نهایی.