اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت یک متوازی الاضلاع، منطقه متوازی الاضلاع ماشین حساب فرمول

مساحت یک متوازی الاضلاع ماشین حساب فرمول، مساحت متوازی الاضلاع اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک مساحت یک متوازی الاضلاع، توسط فرمول ها، با استفاده از طول از طرف متوازی الاضلاع، ارتفاع، قطر و زاویه بین آنها است.

روش محاسبه مساحت یک متوازی الاضلاع:

سمت:    قد:

حجم یک مکعب

متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی با دو جفت ضلع موازی است.
فرمول برای مساحت یک متوازی الاضلاع: مساحت یک متوازی الاضلاع ,
که در آن یک طرف - یک متوازی الاضلاع، ساعت - ارتفاع