اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

قانون دوم نیوتن از ماشین حساب حرکت

نیوتن قانون دوم ماشین حساب حرکت شما اجازه می دهد برای محاسبه نیرو، جرم و شتاب شیء را با استفاده نیوتن قانون دوم حرکت.

محاسبه شده توسط قانون دوم نیوتن

توده (متر): کیلوگرم
شتاب (A): m / s و 2

قانون دوم نیوتن بیان می کند که شتاب یک جسم به طور مستقیم به جمع برداری از نیروهای خارجی اعمال شده به جسم متناسب و معکوس با اشیاء جرم متناسب است.