اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

قانون سوم نیوتن از ماشین حساب حرکت

نیوتن قانون سوم از ماشین حساب حرکت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه جرم و شتاب دو جسم با استفاده از نیوتن قانون سوم حرکت.

محاسبه شده توسط قانون سوم نیوتن

شتاب (A1): m / s و 2
توده (M2): کیلوگرم
شتاب (A2): m / s و 2

قانون سوم نیوتن از ماشین حساب حرکت بیان می کند که تمام نیروهای بین دو جسم در اندازه های یکسان و جهت مخالف وجود داشته باشد.