اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

عربی صفحه کلید آنلاین

عربی صفحه کلید آنلاین اجازه می دهد تا شما را به نوع حروف عربی در صفحه کلید مجازی عربی با تعویض به صفحه کلید انگلیسی.
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl