تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

Abcoulomb, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Abcoulomb به ESU شارژ 1
Abcoulomb به Kilocoulomb 0.01
Abcoulomb به Megacoulomb 10 * 10-6
Abcoulomb به Microcoulomb 10 000 000
Abcoulomb به Millicoulomb 10 000
Abcoulomb به Nanocoulomb 10 * 109
Abcoulomb به Picocoulomb 10 * 1012
Abcoulomb به Statcoulomb 3 * 1010
Abcoulomb به آمپر / ثانیه 10
Abcoulomb به آمپر / دقیقه 0.166667
Abcoulomb به آمپر / ساعت 0.002778
Abcoulomb به شارژ ابتدایی 6.24 * 1019
Abcoulomb به فاراده 0.000104
Abcoulomb به فرد ازاده 3 * 1010
Abcoulomb به کولن 10