تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

Abohm, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Abohm به ABS. واحد 2.65 * 10-12
Abohm به ECU مقاومت 1.11 * 10-21
Abohm به EMU مقاومت 1
Abohm به Megaohm 10 * 10-16
Abohm به Microohm 0.001
Abohm به Statohm 1.11 * 10-21
Abohm به امپدانس پلانک 3.34 * 10-11
Abohm به اهم 1 * 10-9
Abohm به معکوس زیمنس 1 * 10-9
Abohm به مقاومت تدریجی تالار 3.87 * 10-14
Abohm به ولت در هر آمپر 1 * 10-9