تبدیل واحد اندازه گیری

واحد های زاویه

امضا کردن, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

امضا کردن به MIL زاویه 533.333333
امضا کردن به انقلاب 0.083333
امضا کردن به دایره افقی 2.666667
امضا کردن به درجه 30
امضا کردن به دقیقه (زاویه) 1 800
امضا کردن به دوم (زاویه) 108 000
امضا کردن به ذات السدس 0.5
امضا کردن به رادیان 0.523599
امضا کردن به زاويه قائمه 0.333333
امضا کردن به طول جغرافیایی ساعت 2
امضا کردن به محیط 0.083333
امضا کردن به مربع 0.333333
امضا کردن به هزارم آلمان 533.333333
امضا کردن به هزارم روسیه 500
امضا کردن به هزارم سوئد 525.026251
امضا کردن به گرادیان 33.333333
امضا کردن به گون 33.333333
امضا کردن به یک هشتم 0.666667