تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

آمپر / دقیقه, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

آمپر / دقیقه به Abcoulomb 6
آمپر / دقیقه به ESU شارژ 6
آمپر / دقیقه به Kilocoulomb 0.06
آمپر / دقیقه به Megacoulomb 6 * 10-5
آمپر / دقیقه به Microcoulomb 6 * 107
آمپر / دقیقه به Millicoulomb 60 000.000
آمپر / دقیقه به Nanocoulomb 6 * 1010
آمپر / دقیقه به Picocoulomb 6 * 1013
آمپر / دقیقه به Statcoulomb 1.8 * 1011
آمپر / دقیقه به آمپر / ثانیه 60
آمپر / دقیقه به آمپر / ساعت 0.016667
آمپر / دقیقه به شارژ ابتدایی 3.74 * 1020
آمپر / دقیقه به فاراده 0.000622
آمپر / دقیقه به فرد ازاده 1.8 * 1011
آمپر / دقیقه به کولن 60