تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

آمپر / ساعت, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

آمپر / ساعت به Abcoulomb 359.999971
آمپر / ساعت به ESU شارژ 359.999971
آمپر / ساعت به Kilocoulomb 3.6
آمپر / ساعت به Megacoulomb 0.0036
آمپر / ساعت به Microcoulomb 3.6 * 109
آمپر / ساعت به Millicoulomb 3 599 999.712
آمپر / ساعت به Nanocoulomb 3.6 * 1012
آمپر / ساعت به Picocoulomb 3.6 * 1015
آمپر / ساعت به Statcoulomb 1.08 * 1013
آمپر / ساعت به آمپر / ثانیه 3 600.000
آمپر / ساعت به آمپر / دقیقه 59.999995
آمپر / ساعت به شارژ ابتدایی 2.25 * 1022
آمپر / ساعت به فاراده 0.037311
آمپر / ساعت به فرد ازاده 1.08 * 1013
آمپر / ساعت به کولن 3 600.000