تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

آمپر / ثانیه, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

آمپر / ثانیه به Abcoulomb 0.1
آمپر / ثانیه به ESU شارژ 0.1
آمپر / ثانیه به Kilocoulomb 0.001
آمپر / ثانیه به Megacoulomb 1 * 10-6
آمپر / ثانیه به Microcoulomb 1 000 000
آمپر / ثانیه به Millicoulomb 1 000
آمپر / ثانیه به Nanocoulomb 10 * 108
آمپر / ثانیه به Picocoulomb 10 * 1011
آمپر / ثانیه به Statcoulomb 3 * 109
آمپر / ثانیه به آمپر / دقیقه 0.016667
آمپر / ثانیه به آمپر / ساعت 0.000278
آمپر / ثانیه به شارژ ابتدایی 6.24 * 1018
آمپر / ثانیه به فاراده 1.04 * 10-5
آمپر / ثانیه به فرد ازاده 3 * 109
آمپر / ثانیه به کولن 1