تبدیل واحد اندازه گیری

واحد های زاویه

انقلاب, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

انقلاب به MIL زاویه 6 400
انقلاب به امضا کردن 12
انقلاب به دایره افقی 32
انقلاب به درجه 360
انقلاب به دقیقه (زاویه) 21 600
انقلاب به دوم (زاویه) 1 296 000
انقلاب به ذات السدس 6
انقلاب به رادیان 6.283185
انقلاب به زاويه قائمه 4
انقلاب به طول جغرافیایی ساعت 24
انقلاب به محیط 1
انقلاب به مربع 4
انقلاب به هزارم آلمان 6 400
انقلاب به هزارم روسیه 6 000
انقلاب به هزارم سوئد 6 300.315
انقلاب به گرادیان 400
انقلاب به گون 400
انقلاب به یک هشتم 8