اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

ژول در هر متر مکعب پ در هر گالن UK، صنعتی، برقی واحد حرارتی بریتانیا به ژول و تمام واحد زمان دیگر، تبدیل جداول
M
Megajoule در هر متر مکعب
ب
بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب
ح
حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب
حمام در هر فوت مکعب
حمام در هر گالن UK
ل
لیتر در هر ژول
م
متر مکعب در ژول
و
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب
ژ
ژول در هر لیتر
ژول در هر متر مکعب
ک
کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب
کیلوژول در هر متر مکعب
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب
گ
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت