تبدیل واحد اندازه گیری

واحد های زاویه

ذات السدس, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

ذات السدس به MIL زاویه 1 066.667
ذات السدس به امضا کردن 2
ذات السدس به انقلاب 0.166667
ذات السدس به دایره افقی 5.333333
ذات السدس به درجه 60
ذات السدس به دقیقه (زاویه) 3 600
ذات السدس به دوم (زاویه) 216 000
ذات السدس به رادیان 1.047198
ذات السدس به زاويه قائمه 0.666667
ذات السدس به طول جغرافیایی ساعت 4
ذات السدس به محیط 0.166667
ذات السدس به مربع 0.666667
ذات السدس به هزارم آلمان 1 066.667
ذات السدس به هزارم روسیه 1 000
ذات السدس به هزارم سوئد 1 050.053
ذات السدس به گرادیان 66.666667
ذات السدس به گون 66.666667
ذات السدس به یک هشتم 1.333333