تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

Disintigration در هر دقیقه, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Disintigration در هر دقیقه به Disintigration در ثانیه 0.016667
Disintigration در هر دقیقه به GigaBecquerel 1.67 * 10-11
Disintigration در هر دقیقه به KiloBecquerel 1.67 * 10-5
Disintigration در هر دقیقه به MegaBecquerel 1.67 * 10-8
Disintigration در هر دقیقه به MilliBecquerel 16.666667
Disintigration در هر دقیقه به MilliCurie 4.5 * 10-10
Disintigration در هر دقیقه به NanoCurie 0.00045
Disintigration در هر دقیقه به PicoCurie 0.45045
Disintigration در هر دقیقه به TeraBecquerel 1.67 * 10-14
Disintigration در هر دقیقه به بکرل 0.016667
Disintigration در هر دقیقه به رادرفورد 1.67 * 10-8
Disintigration در هر دقیقه به میکروکوری 4.5 * 10-7
Disintigration در هر دقیقه به کوری 4.5 * 10-13
Disintigration در هر دقیقه به یک ثانیه 0.016667