تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

Disintigration در ثانیه, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Disintigration در ثانیه به Disintigration در هر دقیقه 60
Disintigration در ثانیه به GigaBecquerel 1 * 10-9
Disintigration در ثانیه به KiloBecquerel 0.001
Disintigration در ثانیه به MegaBecquerel 1 * 10-6
Disintigration در ثانیه به MilliBecquerel 1 000
Disintigration در ثانیه به MilliCurie 2.7 * 10-8
Disintigration در ثانیه به NanoCurie 0.027027
Disintigration در ثانیه به PicoCurie 27.027027
Disintigration در ثانیه به TeraBecquerel 1 * 10-12
Disintigration در ثانیه به بکرل 1
Disintigration در ثانیه به رادرفورد 1 * 10-6
Disintigration در ثانیه به میکروکوری 2.7 * 10-5
Disintigration در ثانیه به کوری 2.7 * 10-11
Disintigration در ثانیه به یک ثانیه 1