تبدیل واحد اندازه گیری

واحد دما

درجه Reaumur, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

درجه Reaumur به درجه Delisle 99.166667
درجه Reaumur به درجه رومر 8.15625
درجه Reaumur به درجه سلسیوس 1.25
درجه Reaumur به درجه فارنهایت 34.25
درجه Reaumur به درجه نیوتن 0.412541
درجه Reaumur به درجه کلوین 274.4
درجه Reaumur به دمای پلانک 8.82 * 10-33
درجه Reaumur به رانکین 493.92