تبدیل واحد اندازه گیری

واحد دما

درجه سلسیوس, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

درجه سلسیوس به درجه Delisle 99.333333
درجه سلسیوس به درجه Reaumur 0.8
درجه سلسیوس به درجه رومر 8.025
درجه سلسیوس به درجه فارنهایت 33.8
درجه سلسیوس به درجه نیوتن 0.330033
درجه سلسیوس به درجه کلوین 274.15
درجه سلسیوس به دمای پلانک 7.06 * 10-33
درجه سلسیوس به رانکین 493.47