دستبند اندازه

دستبند اندازه شامل دستبند های بزرگ و کوچک اندازه نمودار اندازه روسیه و دور دست در سانتی متر یا اینچ.

 

 

دور دست (سانتی متر) دور دست (اینچ) روسی
17 6.5 17
18 7 18
19 7.5 19
20 8 20
21 8.5 21