تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

فرد ازاده, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

فرد ازاده به Abcoulomb 3.34 * 10-11
فرد ازاده به ESU شارژ 3.34 * 10-11
فرد ازاده به Kilocoulomb 3.34 * 10-13
فرد ازاده به Megacoulomb 3.34 * 10-16
فرد ازاده به Microcoulomb 0.000334
فرد ازاده به Millicoulomb 3.34 * 10-7
فرد ازاده به Nanocoulomb 0.333564
فرد ازاده به Picocoulomb 333.564
فرد ازاده به Statcoulomb 1
فرد ازاده به آمپر / ثانیه 3.34 * 10-10
فرد ازاده به آمپر / دقیقه 5.56 * 10-12
فرد ازاده به آمپر / ساعت 9.27 * 10-14
فرد ازاده به شارژ ابتدایی 2.08 * 109
فرد ازاده به فاراده 3.46 * 10-15
فرد ازاده به کولن 3.34 * 10-10