تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به Megajoule در هر متر مکعب 709.175036
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 19 033.685
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 19 046.423
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به حمام در هر فوت مکعب 0.190337
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به حمام در هر گالن UK 0.030557
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به لیتر در هر ژول 709 175.036
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به متر مکعب در ژول 7.09 * 108
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 10 574.269
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به ژول در هر لیتر 709 175.036
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به ژول در هر متر مکعب 7.09 * 108
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 169.383547
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به کیلوژول در هر متر مکعب 709 175.036
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 169 383.547
گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 1.01387