تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به Megajoule در هر متر مکعب 699.473571
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 18 773.305
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 18 785.869
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به حمام در هر فوت مکعب 0.187733
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به حمام در هر گالن UK 0.030139
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به لیتر در هر ژول 699 473.571
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به متر مکعب در ژول 6.99 * 108
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 10 429.614
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به ژول در هر لیتر 699 473.571
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به ژول در هر متر مکعب 6.99 * 108
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 167.066392
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به کیلوژول در هر متر مکعب 699 473.571
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 167 066.392
گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 0.98632