تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

GigaBecquerel, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

GigaBecquerel به Disintigration در ثانیه 10 * 108
GigaBecquerel به Disintigration در هر دقیقه 6 * 1010
GigaBecquerel به KiloBecquerel 1 000 000
GigaBecquerel به MegaBecquerel 1 000
GigaBecquerel به MilliBecquerel 10 * 1011
GigaBecquerel به MilliCurie 27.027027
GigaBecquerel به NanoCurie 2.7 * 107
GigaBecquerel به PicoCurie 2.7 * 1010
GigaBecquerel به TeraBecquerel 0.001
GigaBecquerel به بکرل 10 * 108
GigaBecquerel به رادرفورد 1 000
GigaBecquerel به میکروکوری 27 027.027
GigaBecquerel به کوری 0.027027
GigaBecquerel به یک ثانیه 10 * 108