تبدیل واحد اندازه گیری

واحد های زاویه

گرادیان, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

گرادیان به MIL زاویه 16
گرادیان به امضا کردن 0.03
گرادیان به انقلاب 0.0025
گرادیان به دایره افقی 0.08
گرادیان به درجه 0.9
گرادیان به دقیقه (زاویه) 54
گرادیان به دوم (زاویه) 3 240
گرادیان به ذات السدس 0.015
گرادیان به رادیان 0.015708
گرادیان به زاويه قائمه 0.01
گرادیان به طول جغرافیایی ساعت 0.06
گرادیان به محیط 0.0025
گرادیان به مربع 0.01
گرادیان به هزارم آلمان 16
گرادیان به هزارم روسیه 15
گرادیان به هزارم سوئد 15.750788
گرادیان به گون 1
گرادیان به یک هشتم 0.02