تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

حمام در هر فوت مکعب, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

حمام در هر فوت مکعب به Megajoule در هر متر مکعب 3 725.895
حمام در هر فوت مکعب به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 100 000.001
حمام در هر فوت مکعب به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 100 066.923
حمام در هر فوت مکعب به حمام در هر گالن UK 0.160544
حمام در هر فوت مکعب به لیتر در هر ژول 3 725 894.617
حمام در هر فوت مکعب به متر مکعب در ژول 3.73 * 109
حمام در هر فوت مکعب به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 55 555.556
حمام در هر فوت مکعب به ژول در هر لیتر 3 725 894.617
حمام در هر فوت مکعب به ژول در هر متر مکعب 3.73 * 109
حمام در هر فوت مکعب به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 889.914641
حمام در هر فوت مکعب به کیلوژول در هر متر مکعب 3 725 894.617
حمام در هر فوت مکعب به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 889 914.641
حمام در هر فوت مکعب به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 5.253843
حمام در هر فوت مکعب به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 5.326713