تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

حمام در هر گالن UK, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

حمام در هر گالن UK به Megajoule در هر متر مکعب 23 207.985
حمام در هر گالن UK به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 622 883.552
حمام در هر گالن UK به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 623 300.396
حمام در هر گالن UK به حمام در هر فوت مکعب 6.228835
حمام در هر گالن UK به لیتر در هر ژول 2.32 * 107
حمام در هر گالن UK به متر مکعب در ژول 2.32 * 1010
حمام در هر گالن UK به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 346 046.414
حمام در هر گالن UK به ژول در هر لیتر 2.32 * 107
حمام در هر گالن UK به ژول در هر متر مکعب 2.32 * 1010
حمام در هر گالن UK به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 5 543.132
حمام در هر گالن UK به کیلوژول در هر متر مکعب 2.32 * 107
حمام در هر گالن UK به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 5 543 131.869
حمام در هر گالن UK به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 32.725326
حمام در هر گالن UK به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 33.179216