Shoes for baby

کفش برای کودک شامل کفش های بزرگ و کوچک کودک اندازه نمودار اروپا، آمریکا (US)، انگلیسی (UK)، ژاپنی، انواع اندازه های روسی، و اندازه کفش برای نوزاد در سانتی متر است.

 

 

روسی اروپایی امریکایی انگلیسی ژاپنی سانتی متر
15 16 1 0.5 8.5 8.5
16 17 2 1 9.5 9.5
17 18 3 2 10.5 10.5
18 19 4 3 11 11
19 20 5 4 12 12
20 21 5.5 4.5 12.5 12.5
21 22 6 5 13 13
22 23 7 6 14 14
23 24 8 7 14.5 14.5
24 25 9 8 15.5 15.5
25 26 9.5 8.5 16 16
26 27 10 9 16.5 16.5
27 28 11 10 17 17
28 29 11.5 10.5 17.5 17.5
29 30 12 11 18 18
30 31 13 12 19 19