تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

KiloBecquerel, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

KiloBecquerel به Disintigration در ثانیه 1 000
KiloBecquerel به Disintigration در هر دقیقه 60 000
KiloBecquerel به GigaBecquerel 1 * 10-6
KiloBecquerel به MegaBecquerel 0.001
KiloBecquerel به MilliBecquerel 1 000 000
KiloBecquerel به MilliCurie 2.7 * 10-5
KiloBecquerel به NanoCurie 27.027027
KiloBecquerel به PicoCurie 27 027.027
KiloBecquerel به TeraBecquerel 1 * 10-9
KiloBecquerel به بکرل 1 000
KiloBecquerel به رادرفورد 0.001
KiloBecquerel به میکروکوری 0.027027
KiloBecquerel به کوری 2.7 * 10-8
KiloBecquerel به یک ثانیه 1 000