تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به Megajoule در هر متر مکعب 0.004187
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 0.11237
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 0.112446
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به حمام در هر فوت مکعب 1.12 * 10-6
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به حمام در هر گالن UK 1.8 * 10-7
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به لیتر در هر ژول 4.1868
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به متر مکعب در ژول 4 186.800
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 0.062428
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به ژول در هر لیتر 4.1868
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به ژول در هر متر مکعب 4 186.800
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 0.001
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به کیلوژول در هر متر مکعب 4.1868
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 5.9 * 10-6
کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 5.99 * 10-6