Clothes for baby

لباس برای کودک شامل بچه های کوچک و بزرگ لباس اندازه نمودار آمریکایی، انگلیسی، اروپایی، اندازه روسیه، قفسه سینه عرض و ارتفاع در سانتی متر و یا سن کودک است.

 

 

روسی سن (دوشنبه) ارتفاع (سانتی متر) قفسه سینه عرض (سانتیمتر) اروپایی UK US
18 0-2 56 36 56 2 0/3
18 3 58 38 58 2 0/3
20 4 62 40 62 2 3/6
20 6 68 44 68 2 3/6
22 9 74 44 74 2 6/9
24 12 80 48 80 2 S/M
26 18 86 52 86 2 2-2T
28 24 92 52 92 3 2-2T