تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

لیتر در هر ژول, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

لیتر در هر ژول به Megajoule در هر متر مکعب 0.001
لیتر در هر ژول به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 0.026839
لیتر در هر ژول به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 0.026857
لیتر در هر ژول به حمام در هر فوت مکعب 2.68 * 10-7
لیتر در هر ژول به حمام در هر گالن UK 4.31 * 10-8
لیتر در هر ژول به متر مکعب در ژول 1 000
لیتر در هر ژول به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 0.014911
لیتر در هر ژول به ژول در هر لیتر 1
لیتر در هر ژول به ژول در هر متر مکعب 1 000
لیتر در هر ژول به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 0.000239
لیتر در هر ژول به کیلوژول در هر متر مکعب 1
لیتر در هر ژول به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 0.238846
لیتر در هر ژول به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 1.41 * 10-6
لیتر در هر ژول به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 1.43 * 10-6