تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

Microcoulomb, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Microcoulomb به Abcoulomb 1 * 10-7
Microcoulomb به ESU شارژ 1 * 10-7
Microcoulomb به Kilocoulomb 1 * 10-9
Microcoulomb به Megacoulomb 1 * 10-12
Microcoulomb به Millicoulomb 0.001
Microcoulomb به Nanocoulomb 1 000
Microcoulomb به Picocoulomb 1 000 000
Microcoulomb به Statcoulomb 2 997.925
Microcoulomb به آمپر / ثانیه 1 * 10-6
Microcoulomb به آمپر / دقیقه 1.67 * 10-8
Microcoulomb به آمپر / ساعت 2.78 * 10-10
Microcoulomb به شارژ ابتدایی 6.24 * 1012
Microcoulomb به فاراده 1.04 * 10-11
Microcoulomb به فرد ازاده 2 997.925
Microcoulomb به کولن 1 * 10-6