تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

Microohm, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Microohm به Abohm 1 000
Microohm به ABS. واحد 2.65 * 10-9
Microohm به ECU مقاومت 1.11 * 10-18
Microohm به EMU مقاومت 1 000
Microohm به Megaohm 1 * 10-12
Microohm به Statohm 1.11 * 10-18
Microohm به امپدانس پلانک 3.34 * 10-8
Microohm به اهم 1 * 10-6
Microohm به معکوس زیمنس 1 * 10-6
Microohm به مقاومت تدریجی تالار 3.87 * 10-11
Microohm به ولت در هر آمپر 1 * 10-6