تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

MilliBecquerel, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

MilliBecquerel به Disintigration در ثانیه 0.001
MilliBecquerel به Disintigration در هر دقیقه 0.06
MilliBecquerel به GigaBecquerel 1 * 10-12
MilliBecquerel به KiloBecquerel 1 * 10-6
MilliBecquerel به MegaBecquerel 10 * 10-10
MilliBecquerel به MilliCurie 2.7 * 10-11
MilliBecquerel به NanoCurie 2.7 * 10-5
MilliBecquerel به PicoCurie 0.027027
MilliBecquerel به TeraBecquerel 1 * 10-15
MilliBecquerel به بکرل 0.001
MilliBecquerel به رادرفورد 10 * 10-10
MilliBecquerel به میکروکوری 2.7 * 10-8
MilliBecquerel به کوری 2.7 * 10-14
MilliBecquerel به یک ثانیه 0.001