تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

Millicoulomb, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Millicoulomb به Abcoulomb 0.0001
Millicoulomb به ESU شارژ 0.0001
Millicoulomb به Kilocoulomb 1 * 10-6
Millicoulomb به Megacoulomb 10 * 10-10
Millicoulomb به Microcoulomb 1 000
Millicoulomb به Nanocoulomb 1 000 000
Millicoulomb به Picocoulomb 10 * 108
Millicoulomb به Statcoulomb 2 997 924.580
Millicoulomb به آمپر / ثانیه 0.001
Millicoulomb به آمپر / دقیقه 1.67 * 10-5
Millicoulomb به آمپر / ساعت 2.78 * 10-7
Millicoulomb به شارژ ابتدایی 6.24 * 1015
Millicoulomb به فاراده 1.04 * 10-8
Millicoulomb به فرد ازاده 2 997 925.436
Millicoulomb به کولن 0.001