تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

MilliCurie, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

MilliCurie به Disintigration در ثانیه 3.7 * 107
MilliCurie به Disintigration در هر دقیقه 2.22 * 109
MilliCurie به GigaBecquerel 0.037
MilliCurie به KiloBecquerel 37 000
MilliCurie به MegaBecquerel 37
MilliCurie به MilliBecquerel 3.7 * 1010
MilliCurie به NanoCurie 1 000 000
MilliCurie به PicoCurie 10 * 108
MilliCurie به TeraBecquerel 3.7 * 10-5
MilliCurie به بکرل 3.7 * 107
MilliCurie به رادرفورد 37
MilliCurie به میکروکوری 1 000
MilliCurie به کوری 0.001
MilliCurie به یک ثانیه 3.7 * 107