تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

میکروکوری, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

میکروکوری به Disintigration در ثانیه 37 000
میکروکوری به Disintigration در هر دقیقه 2 220 000
میکروکوری به GigaBecquerel 3.7 * 10-5
میکروکوری به KiloBecquerel 37
میکروکوری به MegaBecquerel 0.037
میکروکوری به MilliBecquerel 3.7 * 107
میکروکوری به MilliCurie 0.001
میکروکوری به NanoCurie 1 000
میکروکوری به PicoCurie 1 000 000
میکروکوری به TeraBecquerel 3.7 * 10-8
میکروکوری به بکرل 37 000
میکروکوری به رادرفورد 0.037
میکروکوری به کوری 1 * 10-6
میکروکوری به یک ثانیه 37 000