تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

Nanocoulomb, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Nanocoulomb به Abcoulomb 1 * 10-10
Nanocoulomb به ESU شارژ 1 * 10-10
Nanocoulomb به Kilocoulomb 1 * 10-12
Nanocoulomb به Megacoulomb 10 * 10-16
Nanocoulomb به Microcoulomb 0.001
Nanocoulomb به Millicoulomb 1 * 10-6
Nanocoulomb به Picocoulomb 1 000
Nanocoulomb به Statcoulomb 2.997925
Nanocoulomb به آمپر / ثانیه 1 * 10-9
Nanocoulomb به آمپر / دقیقه 1.67 * 10-11
Nanocoulomb به آمپر / ساعت 2.78 * 10-13
Nanocoulomb به شارژ ابتدایی 6.24 * 109
Nanocoulomb به فاراده 1.04 * 10-14
Nanocoulomb به فرد ازاده 2.997925
Nanocoulomb به کولن 1 * 10-9