تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

NanoCurie, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

NanoCurie به Disintigration در ثانیه 37
NanoCurie به Disintigration در هر دقیقه 2 220
NanoCurie به GigaBecquerel 3.7 * 10-8
NanoCurie به KiloBecquerel 0.037
NanoCurie به MegaBecquerel 3.7 * 10-5
NanoCurie به MilliBecquerel 37 000
NanoCurie به MilliCurie 1 * 10-6
NanoCurie به PicoCurie 1 000
NanoCurie به TeraBecquerel 3.7 * 10-11
NanoCurie به بکرل 37
NanoCurie به رادرفورد 3.7 * 10-5
NanoCurie به میکروکوری 0.001
NanoCurie به کوری 10 * 10-10
NanoCurie به یک ثانیه 37