تبدیل واحد اندازه گیری

واحد بار الکتریکی

Picocoulomb, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Picocoulomb به Abcoulomb 1 * 10-13
Picocoulomb به ESU شارژ 1 * 10-13
Picocoulomb به Kilocoulomb 1 * 10-15
Picocoulomb به Megacoulomb 10 * 10-19
Picocoulomb به Microcoulomb 1 * 10-6
Picocoulomb به Millicoulomb 1 * 10-9
Picocoulomb به Nanocoulomb 0.001
Picocoulomb به Statcoulomb 0.002998
Picocoulomb به آمپر / ثانیه 1 * 10-12
Picocoulomb به آمپر / دقیقه 1.67 * 10-14
Picocoulomb به آمپر / ساعت 2.78 * 10-16
Picocoulomb به شارژ ابتدایی 6 241 506.363
Picocoulomb به فاراده 1.04 * 10-17
Picocoulomb به فرد ازاده 0.002998
Picocoulomb به کولن 1 * 10-12