تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

PicoCurie, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

PicoCurie به Disintigration در ثانیه 0.037
PicoCurie به Disintigration در هر دقیقه 2.22
PicoCurie به GigaBecquerel 3.7 * 10-11
PicoCurie به KiloBecquerel 3.7 * 10-5
PicoCurie به MegaBecquerel 3.7 * 10-8
PicoCurie به MilliBecquerel 37
PicoCurie به MilliCurie 1 * 10-9
PicoCurie به NanoCurie 0.001
PicoCurie به TeraBecquerel 3.7 * 10-14
PicoCurie به بکرل 0.037
PicoCurie به رادرفورد 3.7 * 10-8
PicoCurie به میکروکوری 1 * 10-6
PicoCurie به کوری 1 * 10-12
PicoCurie به یک ثانیه 0.037