تبدیل واحد اندازه گیری

واحد رادیواکتیویته

رادرفورد, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

رادرفورد به Disintigration در ثانیه 1 000 000
رادرفورد به Disintigration در هر دقیقه 6 * 107
رادرفورد به GigaBecquerel 0.001
رادرفورد به KiloBecquerel 1 000
رادرفورد به MegaBecquerel 1
رادرفورد به MilliBecquerel 10 * 108
رادرفورد به MilliCurie 0.027027
رادرفورد به NanoCurie 27 027.027
رادرفورد به PicoCurie 2.7 * 107
رادرفورد به TeraBecquerel 1 * 10-6
رادرفورد به بکرل 1 000 000
رادرفورد به میکروکوری 27.027027
رادرفورد به کوری 2.7 * 10-5
رادرفورد به یک ثانیه 1 000 000