تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

Statohm, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

Statohm به Abohm 8.99 * 1020
Statohm به ABS. واحد 2.39 * 109
Statohm به ECU مقاومت 1
Statohm به EMU مقاومت 8.99 * 1020
Statohm به Megaohm 898 755.200
Statohm به Microohm 8.99 * 1017
Statohm به امپدانس پلانک 3 * 1010
Statohm به اهم 8.99 * 1011
Statohm به معکوس زیمنس 8.99 * 1011
Statohm به مقاومت تدریجی تالار 3.48 * 107
Statohm به ولت در هر آمپر 8.99 * 1011