اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد بار الکتریکی

آمپر / ساعت، coulumb، فارادی، فرانکلین و تمام واحد های دیگر بار الکتریکی، تبدیل جداول
همههمه AA EE KK MM NN PP SS آآ شش فف کک
A
Abcoulomb
E
ESU شارژ
K
Kilocoulomb
M
Megacoulomb
Microcoulomb
Millicoulomb
N
Nanocoulomb
P
Picocoulomb
S
Statcoulomb
آ
آمپر / ثانیه
آمپر / دقیقه
آمپر / ساعت
ش
شارژ ابتدایی
ف
فاراده
فرد ازاده
ک
کولن