اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد دوز تابش

خاکستری، راد، ژول در هر گرم، مرگ و میر، sievert هستند و تمام واحد زمان دیگر، تبدیل جداول
همههمه AA DD EE FF GG HH KK MM NN PP SS TT اا تت خخ دد رر سس ضض عع مم ژژ کک
A
Attogray
D
DeciGray
Dekagray
E
EksaGray
F
Femtogray
G
GigaGray
H
Hectogray
K
KiloGray
M
MegaGray
MicroGray
MicroSievert
MilliGray
MilliRad
N
NanoGray
P
PetaGray
PicoGray
S
Sievert هستند
T
TeraGray
ا
اختلال الکترولیت
اسهال
افت فشار خون
اپیلاسیون
ت
تب
تهوع و استفراغ
خ
خاکستری
خستگی
خون ریزی
د
داءالفرفیر
ر
راد
س
سانتیگری
سردرد
سرگیجه و سردرگمی
ض
ضعف
ع
عفونت
م
مرگ ومیر
میلی
ژ
ژول بر سانت
ژول بر کیلوگرم
ژول در هر میلی گرمی
ژول در هر گرم
ک
کمبود گویچه های سفید خون