تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به Megajoule در هر متر مکعب 0.067066
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 1.8
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 1.801205
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به حمام در هر فوت مکعب 1.8 * 10-5
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به حمام در هر گالن UK 2.89 * 10-6
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به لیتر در هر ژول 67.066103
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به متر مکعب در ژول 67 066.103
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به ژول در هر لیتر 67.066103
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به ژول در هر متر مکعب 67 066.103
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 0.016018
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به کیلوژول در هر متر مکعب 67.066103
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 16.018464
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 9.46 * 10-5
واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 9.59 * 10-5