اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد جرم و وزن

کیلوگرم، گرم، تن، خروار، پوند و تمام واحد های جرم و وزن دیگر، تبدیل جداول
همههمه AA BB CC DD EE FF GG HH KK MM OO PP SS TT ZZ اا بب تت جج خخ دد سس شش صص عع قق لل مم نن هه وو پپ چچ کک گگ یی
A
ATH
Attogram
B
Berkovets قدیمی روسیه
C
Centner
Centner طولانی
Centner کوتاه
Centumpondus روم باستان
D
Dekagram
Denarium روم باستان
Diobol
Doite تروی
Doppelzentner
Duella روم باستان
E
Eksagram
F
Femtogram
Fueang
G
Gerah
Gigagram
H
HAP (picul)
Hyakume
K
Kilonewton (بالاتر از زمین)
M
MEEN روم باستان
Mayon
Megagram
Milliaresium روم باستان
Monnme
O
Obol
P
Pennyweight تروی
Petagram
Picogram
Pondus روم باستان (برج میزان)
S
Salueng
Semiounce روم باستان
Sicilicus روم باستان
Sião پالتو (PAI)
T
Tamlueng
Tetradram
Z
Zolotnik قدیمی روسیه
ا
از Pood قدیمی روسیه
از dolya قدیمی Russina
استعداد
استعداد یونان باستان
اونس تروی
ای Beka
ب
بات (تیکال)
باستان روم جامد
برج میزان
بسیاری قدیمی روسیه
به دنبال
بیا
ت
تراگرم
تن
تن بلند
تن کوتاه
توده موآن
تکنوازی
ج
جرم خورشید
جرم دوترون
جرم زمین
جرم سکون الکترون
جرم نوترون
جرم پروتون
جرم پلانک
جین
خ
خویشاوندان ژاپنی
د
دانه آمریکا
دانه تروی
دانه عطار
درام آمریکا
درام عطار
درام یونان باستان
دن
س
سرگرمی
سنگ آمریکا
سی
ش
شکل
ص
صد گرم
ع
عیار
عیار UK
ق
قدیمی Germa pfund
قدیمی zentner آلمان
ل
لی
لیانگ
م
مثقال
محظور اخلاقی عطار
مرداب
مینا کتاب مقدس
مینا یونان باستان
ن
نانوگرم
نخود
نیوتن (وزن)
ه
هائو
هالک
هر اونس آمریکا
هر اونس روم باستان
هر اونس عطار
هو
و
واحد جرم اتمی
وسواس روم باستان
پ
پوند آمریکا
پوند تروی
پوند عطار
پوند قدیمی روسیه
پیم
چ
چانگ (گربه صفت)
ک
کنتال
کنه تروی
کیان
کیلو
گ
گرم
ی
یک صدم گرم
یک میلیونیم گرم
یک هزارم گرم
یکدهم گرم
یکهزارتن